Skip Navigation
 

VOP


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN „VOP‶) účinné od 1.1.2020

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

1.1. Tento dokument je nedílnou součástí Smlouvy o připojení do datové sítě napasat.cz (dále jen „smlouva‶) mezi Účastníkem a ISP (jak jsou tito účastníci označeni ve smlouvě) - společností:Radek Večeřa, Pod Kalvárií 432, Napajedla 76361, Ičo:74700944,DIč: CZ8204234137, pořadové číslo osvědčení:3422
1.2. ISP je zkratka: Internet service provider – poskytovatel internetového připojení

2. ZŘÍZENÍ A ZRUŠENÍ SLUŽBY

2.1. Účastník je povinen zajistit si souhlas majitele objektu nebo jiné oprávněné osoby k instalací zařízení pro poskytování služeb v objektu, pokud Účastník sám není majitelem nebo pověřeným správcem objektu. ISP nenese odpovědnost za nemožnost poskytování služeb v důsledku nedodržení této povinnosti ze strany Účastníka.
2.2. ISP zahájí poskytování služeb do třiceti dnů od data uzavření smlouvy. Pokud však Účastník, který je spotřebitelem, nesouhlasil s tím, aby ISP započal s plněním této smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, pak ISP nezřídí přípojku pro připojení Účastníka k síti internet a nezahájí poskytování služeb dříve, než tato lhůta uplyne.
2.3. ISP určí datum, kdy zahájí poskytování služeb. Pokud Účastník v tento den nebude schopen službu převzít, oznámí ISP Účastníkovi, že služby jsou technicky dostupné. V takovém případě započne poskytování služeb dnem oznámení o technické dostupnosti služeb.
2.4. Účastník se zavazuje zajistit ISP veškerou součinnost potřebnou pro plnění smlouvy.
2.5. Výpovědní doba smlouvy el. komunikací je do konce měsíce ve kterém byla výpověĬ podána.
2.6. Změna smluvních dokumentů, v případě změn smluvních dokumentů ze strany poskytovatele bude nová verze na stránkách napasat.cz minimálně 30 dnů předem, také se všem dotčeným osobám zašle na uvedený kontakt. Při změně smluvních dokumentů má právo uživatel odstoupit od smlouvy bez postihů.

3. SPECIFIKACE SLUŽEB, KVALITA

3.1. Služby jsou poskytovány v tarifních programech uvedených ve smlouvě s parametry uvedenými v příloze těchto podmínek.
3.2. Účastník je odpovědný za výběr a užití služby.
3.3. Minimální nabízená úroveň kvality poskytované služby a minimální zaručená úroveň kvality poskytované služby připojení k síti Internet jsou uvedeny v příloze těchto podmínek.
3.4. ISP nepoužívá žádné postupy zavedené s cílem měřit a řídit provoz v síti elektronických komunikací, které se využívají k zabránění naplnění kapacity připojení či jejího překročení.
3.5. V rámci služeb není poskytován přístup k číslům tísňového volání a údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání.
3.6. O změnu typu nebo parametru tarifu na fakturační období může Účastník požádat ISP písemnou nebo elektronickou formou minimálně pět pracovních dnů před koncem předchozího fakturačního období. Žádosti o změnu typu nebo parametru tarifu není ISP povinen vyhovět.
3.7 Specifikace služby:Inzerovaná rychlost stahování a odesílání dat je zároveň Maximální nabízenou úrovní kvality služby. Uvedené rychlosti jsou maximálně dosažitelné přenosy dle ISO/OSI modelu fyzické vrstvy.
3.7. a) Minimální zaručená úroveň kvality odpovídá rychlosti stahování a odesílání dat v denním průměru (tj. za 24 hodin). Minimální zaručená úroveň kvality je ve výši 50% inzerované rychlosti. V případě oprav či údržby sítě může dojít k omezení poskytování služby. Tato doba omezení se nezapočítává do doby pro výpočet zaručené úrovně kvality. Latence připojení činí při technologii „Optické vlákno‶ maximálně desítky milisekund a u technologie „Ostatní‶ maximálně stovky milisekund
3.7 b) Běžně dostupná rychlost stahování a odesílání dat odpovídá v denním průměru (tj. za 24 hodin) nejméně 90% maximální rychlosti stahování a odesílání dat. Minimální rychlost stahování a odesílání dat může nárazově klesnout až na 40 % maximální rychlosti stahování a odesílání dat, a to na velice omezenou dobu v jednotlivých okamžicích maximálního vytížení sítě v době tzv. datové špičky. Výše uvedené rychlosti Služby Internet jsou dostupné při standardních provozních síšových podmínkách (tj. nikoli v případě úplných nebo částečných výpadků, které vznikly na základě nepředvídatelných okolností přechodného charakteru a nejsou na straně ISP). V případě velké trvalé nebo velké pravidelně se opakující odchylky kvality služeb od sjednaných parametrů má Účastník právo službu reklamovat. Velkou odchylkou se rozumí pokles rychlosti pod úroveň rychlosti stanovenou minimální zaručenou úrovní kvality služby. Trvalou odchylkou se rozumí taková odchylka, která vytváří souvislou detekovatelnou změnu výkonu služby přístupu k internetu delší než 30 minut v časovém úseku maximálně 24 hodin. Pravidelně se opakující odchylkou se rozumí taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem detekovatelným změnám výkonu služby přístupu k internetu delším než 1 minuta v časovém úseku 1 hodiny.

5. PODMÍNKY OMEZUJÍCÍ PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM A APLIKACÍM NEBO MOŽNOSTI JEJICH VYUŽÍVÁNÍ

5.1. Účastník je odpovědný za instalaci, provoz a údržbu svých pracovních stanic včetně kabelových rozvodů své lokální počítačové sítě, případně dalšího vybavení potřebného pro přístup ke službám ISP. Všechno Účastníkovo vybavení musí splňovat obvyklé normy a standardy a musí být provozováno v souladu s technickými předpisy a technickou specifikací uváděnou výrobcem zařízení. Účastník nese odpovědnost za škody způsobené porušením těchto svých povinností.
5.2. Účastník je povinen služby užívat tak, aby tím nedocházelo k porušování práv třetích osob.
5.3. Veškerá koncová zařízení Účastníka musí splňovat tyto technické parametry: Rozhraní Ethernet 100Base-T (u rychlostí nad 100Mbps pak Ethernet 1000Base-T) s konektorem/zásuvkou RJ-45, standard IEEE 802.3. Zařízení musí mít homologaci pro českou republiku a vydáno prohlášení o shodě.
5.4. Účastník bude informovat ISP o všech důležitých změnách v konfiguraci své počítačové sítě souvisejících s charakterem služby – zejména o zprovoznění serveru s protokoly IP a routeru. Pokud to ISP považuje za potřebné v zájmu provozu služby, musí s ním Účastník spolupracovat při uvádění výše uvedených změn do chodu. Porušení výše uvedené oznamovací povinnosti je porušením smlouvy platným způsobem.
5.5. V případě, že ISP nesouhlasí se změnami v LAN Účastníka, které vedou nebo mohou vést k poruše provozu sítě ISP, k poruše zařízení ISP umístěného v LAN Účastníka či k pokusům obejít smlouvu ze strany Účastníka, je o tom povinen Účastníka informovat. V případě, že Účastník trvá na provedení těchto změn je ISP oprávněn odstoupit od smlouvy a účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Účastníkovi.
5.6. ISP je oprávněn omezit či přerušit přístup Účastníka ke službám, pokud je Účastník v prodlení s plněním svých povinností (s tím, že přerušení služeb pro případ neplacení Účastníkem je řešeno v článku 9.6. těchto VOP), pokud Účastník či jím provozované zařízení ohrozí chod jakékoli části sítě ISP nebo poskytovaných služeb nebo pokud dojde k jakémukoli jinému narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti, a to na dobu, než dojde k nápravě. Účastník je povinen účinně spolupracovat na odstranění příčin ohrožujících chod sítě ISP nebo poskytovaných služeb. Po dobu takovéhoto omezení či přerušení přístupu ke službě je povinen Účastník platit všechny smluvně dohodnuté ceny. Do 48 hodin po skončení prodlení Účastníka, odstranění příčin ohrožujících chod sítě ISP nebo poskytovaných služeb bude poskytování služby obnoveno.
5.7. ISP je oprávněn omezit či přerušit přístup Účastníka ke službám nebo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět nebo nezřídit Účastníkovi přístup ke službě v případech, kdy Účastník uvedl ISP nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za služby uvedené ve vyúčtování ceny, a to pouze po upozornění Účastníka. Soustavným opožděným placením se pro účely tohoto ustanovení rozumí zaplacení nejméně 2 po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením se pro účely tohoto ustanovení rozumí existence nejméně 3 včas nezaplacených vyúčtování ceny.
5.8. ISP si vyhrazuje právo omezit částečně nebo i zcela poskytování služby z důvodu plánované údržby sítě každý den v rozmezí od 0:00 do 8:00 CET. Pokud bude ISP plánovat údržbu sítě na jiný termín než je uvedeno, je povinen to Účastníkovi oznámit nejméně 2 dny předem.

6. ODPOVĚDNOST ISP

6.1. ISP nenese odpovědnost za žádné užití či zneužití služeb kteroukoli stranou mimo jeho dohled. Při zneužití služeb Účastníkem nebo osobami, kterým dal Účastník souhlas s použitím služeb, odpovídá Účastník za škodu tím způsobenou.
6.2. ISP nenese odpovědnost za funkčnost sítě Internet či jiných sítí provozovaných jinými provozovateli či za výpadky v poskytování služeb v důsledku vyšší moci. Přepětí v síti, atmosferické výboje, krádež zařízení pro přenos dat atd.
6.3. ISP neodpovídá za obsah informací uveřejněných na serveru, který Účastník umístí do uzlu ISP. ISP nenese odpovědnost za obsah informací uveřejňovaných prostřednictvím sítě Internet jinými subjekty.

7. SERVISNÍ SLUŽBY A SLUŽBY ZÁKAZNICKÉ PODPORY

7.1. ISP je povinen odstranit vady ve službě, je-li tato vada způsobena ISP nebo programy či vybavením, které ISP poskytuje jako součást služby. Účastník dovolí ISP přijmout všechna příslušná opatření k obnovení kvality služby.
7.2. Pro určení místa závady je jako rozhodný bod určeno rozhraní stanovené síšovým konektorem/zásuvkou typu Ethernet RJ–45 100/1000 Mb napojeným na síšové rozhraní v zařízení ISP. Konektor je umístěn v prostorách určených Účastníkem, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.
7.3. Testem na funkčnost služeb je u datových služeb ověření spojení přes TCP/IP protokol (ping anebo traceroute) a ověření funkčnosti služeb (HTTP, POP3, SMTP, FTP, TELNET apod.) s IP adresou ze servisního rozhraní.
7.4. ISP neodpovídá za závady na počítačové síti Účastníka. Počítačovou sítí Účastníka se rozumí všechna zařízení a kabeláž od rozhraní dle čl. 7.2.dále směrem k zařízení Účastníka
7.5. ISP je povinen zahájit práce na odstranění poruchy v poskytování služby do 2 pracovních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Účastníkem. Může si vyžádat okamžitý servisní zásah, který je zpoplatňován podle ceníku ISP.
7.6. Bezprostřední problémy s využitím služeb ohlašuje Účastník na telefonním čísle uvedeném na napasat.cz. Pohotovostní služba ISP přijímá hlášení o poruchách každý pracovní den v období od 8:00 hod. do 16:00 hod
7.7. NABÍDKA SERVISNÍCH SLUŽEB: ISP vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby poskytl Účastníkovi na jeho žádost podle bodu 7.6. pomoc při diagnostice a opravě chyb zapříčiněných nedostatkem ve službě, jsou-li takovéto chyby způsobeny Účastníkem, třetími osobami nebo programy či vybavením - používaných Účastníkem či třetími osobami. Tyto služby jsou zpoplatněny dle ceníku ISP.

8. BEZPEčNOST, DŮVĚRNOST, AUTORSKÁ PRÁVA

8.1. ISP je povinen vyvinout efektivní úsilí v mezích svých možností k ochraně dat, které Účastník umístil na jeho techniku.
8.2. ISP nesděluje třetím stranám údaje o Účastnících s výjimkou případů:
8.2.1. kdy má zákonem danou povinnost takto učinit,
8.2.2. kdy postupuje nebo předává k vymáhání pohledávku za Účastníkem třetí straně. V takovém případě je oprávněn poskytnout třetím stranám nezbytné údaje pro vymáhání pohledávky,
8.2.3. kdy předává údaje osobě provádějící servis přípojky či zařízení ISP nebo Účastníka.
8.3. Účastník je odpovědný za postupy k ochraně svých zařízení, programů a dat.
8.4. ISP nebude odpovědný za chyby v přenosu, porušenost dat nebo za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků pronajatých Účastníkem od jiných osob.
8.5. Účastník je povinen užívat službu tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv ISP či třetích osob. Účastník je povinen užívat služby pouze způsobem, který nemůže negativně ovlivnit provoz sítě či její části nebo kvalitu služeb poskytovaných jiným uživatelům. Za zneužívání služby lze považovat i nadměrné zatěžování kapacity sítě.
8.6. Pokud Účastník používá službu za účelem napodobení, kopírování, předvedení, šíření nebo vykonávání programů nebo jiných dat, je Účastník odpovědný za získání potřebných povolení a souhlasu pro tyto činnosti.
8.7. Účastník se zavazuje poučit všechny, jimž umožní přístup k internetu pomocí služby, o nepřípustnosti šíření počítačových virů, červů, trojských koní a podobných algoritmů a nelegálního obsahu v síti Internet a nepřípustnosti neoprávněného přístupu k cizím informačním zdrojům, zařízením, službám. V případě, že z LAN Účastníka budou provozovány výše uvedené aktivity je ISP oprávněn použít postup definovaný v bodě 5.6. VOP. O tomto postupu bude Účastník informován na jeho emailové adrese.
8.8. ISP neshromažĬuje osobní a jiné údaje Účastníka k vydání seznamu účastníků.

9. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Poplatky za každou službu jsou stanoveny smlouvou. Ceny, které nejsou stanoveny smlouvou, se řídí ceníkem ISP dostupným na internetových stránkách ISP na napasat.cz
9.2. Pravidelné poplatky (paušály) jsou splatné ve lhůtě uvedené ve smlouvě. ISP je povinen zajistit zaslání vyúčtování ceny tak, aby mohlo být Účastníkovi dodáno způsobem sjednaným ve smlouvě do 15 dnů přede dnem splatnosti.
9.3. Pokud službu možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně ISP, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. ISP není povinen nahradit Účastníkovi škodu, která mu vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby. Právo na snížení ceny Účastník ztrácí v případě, že k závadě došlo i částečně z příčiny ležící na straně Účastníka. Reklamaci na poskytovanou službu je Účastník oprávněn uplatnit u ISP na emailu: admin@napasat.cz
9.4. Reklamaci na vyúčtování ceny je Účastník oprávněn uplatnit u ISP emailem na adrese admin@napasat.cz, a to bez zbytečného odkladu,nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. V případě nesrovnalostí ve vyúčtování z provozu služby rozhoduje výpis z provozu zařízení ISP. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu.
9.5. ISP je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. V případě, že dojde k vyúčtování ceny za službu v neprospěch Účastníka, je ISP povinen vrátit mu rozdíl ceny na bankovní účet do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Po splnění těchto povinností a uspokojení těchto práv Účastníka není ISP povinen uhrazovat Účastníkovi služby náhradu škody, která mu vznikne v důsledku přerušení služby. Nevyhoví-li ISP reklamaci, je Účastník oprávněn podat u českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení dle bodu 11.4.
9.6. Nezaplatil-li Účastník ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za poskytnuté služby, ISP jej upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění 1 týden ode dne upozornění. Po marném uplynutí náhradní lhůty může ISP Účastníkovi omezit poskytování služby zamezením aktivního přístupu ke službě. Po dobu takového pozastavení služeb budou Účastníkovi účtovány všechny pravidelné poplatky podle smlouvy a ten souhlasí s jejich úhradou. Po zaplacení všech dlužných částek bude poskytování služby obnoveno do 48 hodin po zaplacení.

10. ZAŘÍZENÍ ISP

10.1. Zařízení pro poskytování služeb vypůjčené Účastníkovi je po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví ISP. Zařízení se po uplynutí doby, na kterou je sjednána smlouva, nestává vlastnictvím Účastníka a Účastník je toto zařízení povinen ISP vrátit do dvou týdnů od ukončení poskytování služby.

11. ZÁVĚREčNÁ USTANOVENÍ

11.1. Jsou-li některá ustanovení smlouvy považována za neplatná, nelegální, neúčinná, nicotná nebo neproveditelná, nebude to mít vliv na platnost, legálnost,účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení.
11.2. Tato smlouva se řídí právním řádem české republiky.
11.3. český telekomunikační úřad řad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné (ISP) a Účastníkem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených zákonem č. 127/2005 Sb., ve znění p.p., nebo na jeho základě. Tento úřad rovněž rozhoduje spory v případech, kdy na straně osoby vykonávající komunikační činnost nebo Účastníka došlo ke změně na jinou osobu, zejména z důvodu postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 4 měsíce, ve zvláště složitých případech 6 měsíců. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu zahájeném na návrh spotřebitele činí 90 dnů. Tato lhůta může být u zvlášš složitých sporů prodloužena. Strany musí být bez zbytečného odkladu informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat vydání rozhodnutí
11.4. Nevyhoví-li ISP reklamaci Účastníka na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou službu, je Účastník oprávněn podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání námitky nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu.
11.5. Internetová adresa českého telekomunikačního úřadu: www.ctu.cz .
 
Tisk