Skip Navigation
 

Slovník pojmů


ADR – Astra Digital Radio : Rádiový přenos volně přijímatelných veřejnoprávních a soukromých rozhlasových pořadů v kvalitě blížící se nahrávce na CD prostřednictvím satelitního systému ASTRA. Digitální přenos je realizován přes satelity ASTRA 1A – 1D na subnosné frekvenci zvuku.

All-or-Nothing efekt ( všechno nebo nic ) Náhlý výpadek příjmu signálu při digitálním přenosu na rozdíl od postupného zhoršování při analogovém přenosu. Dojde k němu, když signál obsahuje více chyb, než může korigovat FEC. Výhoda digitálního přenosu oproti analogovému spočívá v tom, že kvalita přenosu zůstává až do tohoto okamžiku stále dobrá.

Analogový, analogově Ukládání, zpracování nebo přenos dat prostřednictvím spojitě se měnícího signálu.

Anténa V hovorové řeči se také nazývá „parabola‶. Součást systému satelitního příjmu: do jejího ohniska se odrážejí a soustředí signály vysílané ze satelitu.

API Application Programming Interface Je programovací rozhraní, které dává softwarový systém k dispozici dalším programům za účelem k připojení k systému.

Artefakty Obrazové jevy vyvolané chybami v digitálním signálu ( viz „All-or-Nothing efekt‶).

ASTRA Ochranná známka a obchodní název společnosti Société Européenne des Satellites, která vlastní a provozuje satelitní systém ASTRA.

Asymetrický přenos Přenos, u kterého se liší rychlost přenosu dat ve směru k uživateli (download ) a od uživatele ( upload ), např. vysoká přenosová rychlost pro download a nízká pro upload.

Azimut / elevace Elevace označuje výškový úhel parabolické antény ve stupních při pohledu z horizontu, azimut udává zeměpisný úhel ve stupních 180° je přitom jižní směr. Nezávisle na potřebném azimutu a elevaci je nutno uvážit velikost parabolické antény.

BBI ( Broadband Interactive Systém ) Interaktivní duplexní komunikační systém využívající kapacitu Ka pásma 1H a Astra 1K.

BER – bitová chybovost ( Bit Error Rate ) Označuje kvalitu přijímaného nemodulovaného satelitního signálu. Ħím nižší je chybovost, tím lepší je signál. Příklad : chybovost 10-4 představuje jednu chybu na 10 000 bitů.

Binární soustava Systém zápisu, který používá jen číslice 0 a 1

Bitová rychlost Množství digitálních informací, které je přeneseno za určitou dobu, měřeno v bitech za sekundu ( b/s ).

Blog ( zkratka pro Weblog ) Weblog je webová stránka, na niž se pravidelně zapisují nové záznamy. Nové záznamy jsou nejvýše, starší následují v chronologicky opačném pořadí.

Bouquet, digitální Skupina ( paket ) placených digitálních programů sestavená příslušným poskytovatelem ( televize, rozhlas, služby ) s různými žánry.

Byte ( bajt ) Paměšové místo o velikosti osmi bitů. 1 byte = 8 bitů, 1 Kbyte = 1024 bytů, 1 Mbyte = 1024 Kbytů ( KB), 1 Gbyte = 1024 Mbytů ( MB ).

CA Conditional ACCESS - systém kontroly přístupu Systém Conditional ACCESS ( CA ) kontroluje přístup uživatele k službám a programům, které jsou z důvodů ochrany autorských práv a komerčních důvodů zakódované.

CI Common Interface. DVB platformou specifikované rozhraní pro digitální přijímače pro připojení CA modulu. Tento modul obsahuje všechny komponenty nutné pro dekódovací zařízení a připojení účastníka.

Common Interface Rozhraní pro připojení zásuvných počítačových karet ( PCMCIA ) v přijímači pro podporu systému přístupových oprávnění ( conditional access ). Pro lepší využití Common Interface bylo navrženo sedm rozšíření : DVB je přebírá.

Conditional Access ( CA ) Systém, pomocí něhož se dá kontrolovat přístup uživatele na zpoplatněné a autorským právem chráněné služby.

DAB Digitální Audio Broadcasting. Terestrický rádiový přenos s velmi dobrou jakosti zvuku v pásmu VHF nebo L-Band.

D-Box Označení pro digitální přijímač používaný v Německu a Rakousku pro příjem placených pořadů z Premiere Digital.

Dekodér Přístroj, který ( obvykle ve spojení s čipovou kartou ) dekóduje zakódované signály a poskytuje uživateli přístup ke službě. Při digitálním přijmu je dekodér zabudovaný do přijímače ( Integrated Reception Decoder, IDR ).

Digitální, digitálně Systém, který zpracovává informace prostřednictvím elektrických impulsů „ zapnuto – vypnuto‶ , „ vysoký – nízký‶ nebo „1/0‶. Nikoli prostřednictvím spojitě se měnících signálů, jako je tomu u analogového systému.

Digitální komprese Redukce množiny dat určených k přenosu ( obrazové, zvukové a datové signály ), která vede – co do kvality příjmu – k minimálním ztrátám jakosti, současně ale maximálně využívá stávající přenosové kapacity. Takovým způsobem lze přenášet současně více digitálně zhuštěných televizních programů místo jednoho nekomprimovaného analogového programu. Komprese se provádí hlavně eliminací redundantních dat.

Digitální přijímač Digitální satelitní přijímač k přijmu volných a předplacených digitálních programů a služeb.

Digitalizace Konverze analogových signálů na digitální signály.

DINO ( Digital Network Operations ) Ústředí v Société Européenne des Satellites, které kontroluje a garantuje kvalitu všech služeb přenášených přes satelitní systém ASTRA . Tato kontrola jakosti se vztahuje na všechny signály vysílané ze střediska Betzdorfu.

DMB Digital Multimedia Broadcasting označuje digitální systém přenosu dat a televizních signálů pro mobilní přístroje prostřednictvím satelitu ( S-DMB ) nebo terestricky. DVB – H : jedná se o přenosový standard, pomocí něhož lze přijímat digitální rozhlasové programy přes malé nebo mobilní přístroje. DVB-H byl ve fázi návrhu a vývoje známý také pod označením DVB-M a DVB-X.

Dolby Pro-Logic Systém pro kódování prostorového zvuku ( Surrond-Sound ) vyvinutý společností Dolby Laboratories Inc. Dolby Prologic Sound Systém obsahuje nejméně pět reproduktorů.

Dosah Ve vztahu k satelitnímu systému počet domácností, které přijímají nejméně jeden kanál tohoto systému.

Downlink ( sestupná trasa ) Přenos signálů ze satelitů na různé satelitní přijímací stanice (jednotlivý/společný příjem, hlavní místa kabelového příjmu ).

DSL Digital Subscriber Line označuje technologii přenosu, u níž se přenášejí data vysokou přenosovou rychlostí měděnou dvojlinkou.

DTH ( přímý satelitní příjem ) Direkt To Home. Příjem satelitního programu do soukromé domácnosti přes vlastní parabolickou anténu.

DTO Direkt To Office. Příjem satelitních programů přes vlastní nebo společnou parabolickou anténu.

DUO LNB Speciálně vyvinutý blokový konvertor ( LNB ), který v ohnisku 85cm parabolické antény přijímá obě ( DUO ) orbitální pozice ASTRA 23,5° a 19,2° východní šířky. ASTRA DUO LNB může napájet signálem současně nezávisle až čtyři satelitní přijímače.

DVB Digital Video Broadcasting. Přenosový standard pro přenos digitálních dat přes satelit (DVB-S ), kabel ( DVB-C ) nebo terestrické vysílání ( DVB-T).

DVB-S karta PC karta pro digitální přenos přes satelit ( DVB-S ) je kompletní digitální satelitní přijímač. Karta se zasouvá do vašeho PC.

DVB-S USB box ( externí ) Alternativně ke kartě můžete zvolit i externí krabičku. Připojuje se ještě jednodušeji, protože už nemusíte otvírat počítač – je ideální i pro notebooky. Musí být ovšem k dispozici USB konektor.

DXB Digital Extended Broadcasting je koncepce systému, který je vyvíjen v rámci BMBF výzkumného projektu 3GET. Cílem je navzájem propojit již etablované digitální rozhlasové služby ( DAB a DVB-T, příp. DVB-H ) a mobilní rádiovou službu UMTS.

Elektronický programový průvodce ( EPG ) Jako Electronic Programe Guide se označuje digitální varianta tištěného časopisu pro televizní a rozhlasové pořady, která je integrovaná v přijímači. Pomocí EPG je možné nechat si zobrazit právě probíhající a další televizní a rozhlasové programy.

FEC Forvard Error Correction. Metoda, která má snížit chybovost přenosu dat. Do toku odesílaných dat se přidávají doplňky bity, takže při přijmu lze aplikovat algoritmy pro opravu chyb. Pro satelitní normu se používá Viterbiho kód kombinovaný s Reed Salomon kódem.

Flickr je částečně komerční Web 2.0 aplikace, která uživatelům umožňuje umístit na webových stránkách digitální obrázky s krátkými komentáři a tím je dát k dispozici dalším uživatelům.

Forvard path ( vzestupná trasa ) Přenosová cesta od poskytovatele služeb ke koncovému uživateli.

Footprint Geografická oblast pokrytá satelitem, jejíž vnější hranice se definuje jako oblast, v niž kvalita přenosu v důsledků příliš slabého přijmu klesne pod komerčně přijatelnou úroveň.

Free-TV Pořady s volným příjmem – např. veřejnoprávní a soukromé, které jsou nabízeny bezplatně a jsou financovány rozhlasovými poplatky nebo reklamou.

Free-to-Air Services Nezpoplatněné služby, pro jejichž příjem není nutný speciální dekodér.

GSO Geostationary Satelite Orbit. Geostacionární oběžná dráha 36 000 km nad rovníkem, na níž satelit obíhá souběžně s rotací Země.

HDTV High Definition Television je souhrnný pojem, který označuje řadu televizních norem vyznačujících se oproti běžné televizi zvýšeným vertikálním, horizontálním nebo časovým rozlišením. HDTV zajiššuje vysokou jakost televizního signálu poskytující místo běžných 575 x 720 nejméně 720 x 1280 obrazových bodů.

High-Band Frekvenční pásmo 11,70 GHz až 12,75 GHz používané pro satelitní přenos. Satelitní systém ASTRA toto pásmo využívá výhradně pro přenos digitálních programů a služeb.

Home Page ( domovská stránka ) Titulní stránka webových stránek. Domovská stránka zpravidla slouží jako rejstřík nebo obsah a podává informace o dokumentech, které je možno vyžádat.

Hot Spot Je veřejný bezdrátový přístupový bod dovolující přístup k Internetu. Hotspoty jsou instalovány většinou v hotelech, restauracích, na letištích, nádražích a dalších veřejných místech.

Hub V případě celosvětové sítě je ,,hub‶ komunikační centrum, v němž se přijímají, popř. shromažĬují data. V takovém centru se kromě toho může provádět další zpracování a data lze vysílat opakovaně ( přes Ku pásmu ).

Hypermédia „Hypermédia‶ obsahují doplňkovou možnost surfovat přes spojovací prvky prostřednictvím multimediálních a hypermediálních systémů.

Intersatellite Backup ( mezinárodní zálohování ) Flexibilní systém, který dává několika satelitům umístěným na tomtéž místě k dispozici rezervní kapacity, aby mohly nepřetržitě vysílat, dokonce i v případě technického výpadku některého transpondéru nebo satelitu.

IP adresy Adresy síšového protokolu. Slouží k identifikaci počítače nebo přístroje v TCP/IP síti. Sítě používající TCP/IP protokol posílají zprávy na základě IP adresy příjemce. IP adresa má číselný formát ( 32 bitů ); číslo je zapsáno jako čtyři dílčí čísla navzájem oddělená tečkami. Hodnota jednotlivých čísel je mezi 0 a 255. IP adresa by mohla být například 1.160.10.240.V privátní síti mohou být adresy síšového protokolu předělovány libovolně, pokud se každá vyskytuje jen jednou. Jestliže se ovšem privátní síš připojí k Internetu , musí se používat registrované adresy síšového protokolu, tzv. internetové adresy, aby se zabránilo duplicitám.

IP Multicast Internet Protocol Multicast. Přenos dat na několik přijímačů přes síš Multicast pracující na pozadí. Jestliže se jedná o velké množství dat, je IP Multicast efektivnější než normální internetový přenos, neboš jeden server může poslat zprávu současně mnoha přijímačům - na rozdíl od tradičního internetového provozu, který potřebuje pro každý přenos ze zdroje informací k přijímači vlastní spojení. IP Multicasting umožňuje mnoha přijímačům současný přístup na jeden a tentýž zdroj. To znamená, že pro všechny přijímače se přenáší jen jedna sada datových paketů.

IRD Integrated Receiver Decoder. Přijímač pro příjem a dekódování signálů. Při digitálním přijmu je dekodér zabudovaný v satelitním přijímači.

IPTV Pojem Internet Protocol Television označuje digitální přenos televizních pořadů a filmů přes digitální datovou síš. Používá se k tomu internetový protokol ( IP ), na kterém je založen Internet.

ITU Obchodní zastupitelství OSN specializované na komunikace. ITU pořádá pravidelná zasedání, na nichž se diskutuje o tématech z oblasti telekomunikací, která mají celosvětový dosah. Nejdůležitější zasedání jsou World Radio Conference ( WRC ) a World Telephone and Telegraph Conference ( WTTC ). ITU koordinuje přidělování frekvencí používaných při satelitním přenosu z vesmíru.

Jméno domény Jméno ( symbolické označení ) jedné nebo několika adres síšového protokolu ( IP adres ). Např. jméno microsoft.com představuje asi tucet adres síšového protokolu. Jména oblastí se v URL adrese používají k označení určitých webových stránek. Každé jméno oblasti má příponu, která indikuje, ke které oblasti na nejvyšší organizační úrovni ( Top-Level Domain ) patří. Počet těchto jmen oblastí je omezený.
Příklad :
Gov – vládní místa
Edu – vzdělávací zařízení
Org – obecně prospěšné organizace
Mil – armáda
Com – obchod
Net – síšové organizace

Vzhledem k malému počtu jmen oblastí na nejvyšší úrovni navrhl výbor Internet Ad Hoc Committee ( IAHC ) šest nových Top-Level oblastí, které mají být zavedeny v průběhu roku 1998.
Store – obchodníci
Web – aktivity na webu
Arts – umění a kultura
Rec – volný čas a zábava
Info – informační služby
Nom – soukromé osoby

Protože se Internet opírá o adresy síšového protokolu, nikoliv o jména oblastí, potřebuje každý web server pro převod jmen oblastí do adres síšového protokolu server systému jmen oblastí ( DNS ).

Ka pásmo Frekvenční pásmo od 18 do 31 GHz. ASTRA 1H disponuje kapacitami transpondérů ve frekvenčním pásmu 29,5 až 30,0 GHz pro vysílání po sestupné trase od uživatele k poskytovateli ( přes satelit ).

Kódování kanálů Různé metody používané k přenosu digitálních obrazových, zvukových a datových signálů prostřednictvím určitého média ( např. satelitní, kabelový, terestrický přenos) včetně FEC. Modality kódování kanálů pro dialogové digitální systémy vyvinul DVB.

Kódování Způsob záznamu informací ( obrazové, zvukové, datové signály) prostřednictvím sledu diskrétních číselných kódů. Nezaměňovat s „conditional access‶ ( chráněným přístupem k obsahu ).

LAN Pod pojmem Local Area Network rozumíme lokální počítačovou síš.

LEO Low-earth orbit. Oběžná dráha do 800 km nad zemí. Tuto oběžnou dráhu využívá soustava satelitů pro celosvětové služby mobilní telefonie.

Linkový zesilovač ( Line Amplifier ) Zesilovač používaný v síti k zesílení signálu.

LNB Low Noise Block Amplifier / Converter: zařízení k zesílení a konverzi satelitních signálů z určité oblasti vysokých frekvencí ( obvykle v řádu GHz ) na nižší mezifrekvenci (obvykle MHz ). LNB se instaluje v ohnisku parabolické antény.

Low Band Frekvenční pásmo používané pro satelitní přenos ( od 10,70 GHz do 11,70 GHz ). Satelitní systém ASTRA toto pásmo využívá pro přenos analogových signálů. V tomto pásmu by se mohly přenášet i digitální signály.

Media Highway Systém vyvinutý Cana+ France pro všechny interaktivní služby, které lze přijímat prostřednictvím digitálního přijímače ( EPG, Pay-per-View atd. ). Používá se systém od CanalSatellite Digital, Canal+ NL, Tele+ ( Itálie ) a Ondigital ( Velká Británie ).

MF Mezifrekvence. Frekvenční rozsah 950-2150 MHz, který se používá pro distribuci satelitních signálů z LNB na parabolické anténě k satelitnímu přijímači uživatele. Zásadně se používá u satelitního příjmu a ukazuje se jako nejvhodnější pro distribuci digitálních signálů v komunálních systémech – mezifrekvenčních systémech.

MF distribuce Způsob distribuce satelitních signálů v mezifrekvenčním pásmu od parabolické antény k satelitnímu přijímači uživatele.

MHP Multimedia Home Platform. Jedná se o standard pro vývoj a prezentaci multimediálních a interaktivních aplikací s televizním přijímačem.

Modulace Ovlivnění nosné frekvence za účelem přenosu zpráv. Analogový satelitní přenos používá frekvenční modulaci, digitální satelitní přenos kvaternární skupinovou modulaci.

MPEG Moving Picture Experts Group je skupina odborníků, kteří se zabývají standardizací videokomprese a jí příslušejícími oblastmi, jako je audiokomprese nebo kontejnerové formáty. Vedle MPEG 1 ( 1993 ) a MPEG 2 ( 1994/95 ) bylo v roce 1998 představeno MPEG 4 pro zlepšení videokomprese.

Multicast Přenos zprávy vybrané skupině příjemců. Jednoduchým příkladem multicastingu je odeslání e-mailu na seznam adres. Přes multicasting také probíhají telekonference a videokonference, potřebují však odolnější protokoly a sítě. Jsou vyvíjeny standardy pro podporu multicastingu přes TCP/IP sítě, jako je Internet. Tyto standardy, IP Multicast a Bone, usnadní uživatelům spojení s multicastingovými skupinami. Za povšimnutí stojí, že se multicasting vztahuje k přenosu zprávy vybrané skupině, zatímco broadcastingem je myšleno zasílání zprávy všem uživatelům připojeným k síti. Pojmy Multicast a Narrowcast obvykle vztahuje k obchodnímu modelu, zatímco pojem Multicast je myšlena technologie skutečně použitá pro přenos dat.

Multiplex Přenos dvou nebo více nezávislých signálů prostřednictvím stejného vysílače nebo kombinace digitálních signálů přenášená prostřednictvím satelitního transpondéru.

Multipřepínač ( multiswitch ) Pro distribuci satelitních mezifrekvenčních signálů se používají multipřepínače. Na tento multipřepínač se přivede satelitní mezifrekvenční signál (950-2150 MHz ) z obou polarizačních skupin. Pomocí řídících signálů ze satelitního přijímače ( 13V / 18V / 22kHz ) lze přepínat signál z horizontální / vertikální polarizační roviny nebo příjem analogového / digitálního signálu.
Multipřepínače pro hvězdicovou distribuci existují v různých provedeních : např. čtyřnásobné, šestinásobné, osminásobné a dvanáctinásobné multipřepínače.

Near-Video-on-Demand Stejné filmy běží na více kanálech s různými časy začátku ( např. opakovaný start každých 30 minut ).

NOC Network Operations Control. Odpovídá DINO pro analogový přenos.

Nosič ( Launch Vehicle ) Raketa nebo startovací zařízení vynášející satelit na jeho oběžnou dráhu.

Offsetový úhel polarizace Úhel ( měřený od vertikály ), ve kterém musí být nainstalován konvertor LNB, aby byl zajištěn maximální výkon přijímaného signálu. Skutečný úhel závisí na zeměpisné poloze místa příjmu.

Orbitální pozice Pozice geostacionárních satelitů měřená ve stupních východní nebo západní délky od greenwichského poledníku. Orbitální pozice ASTRA jsou 19,2 a 28,2 stupně východní délky.

Orbitální širokopásmová infrastruktura Orbitální infrastruktura s širokopásmovým přenosem.

Open Source ( otevřený zdroj ) Tento pojem se většinou používá pro počítačový software a ve smyslu Open Source definice znamená, že je každému dovoleno nahlédnout do zdrojového textu programu a každý má také svolení tento zdrojový kód libovolně předávat dále nebo pozměňovat.

PAL Phase Alternating Line je způsob přenosu barev u analogové televize. Vysílá se 25 obrazových stránek za sekundu, přičemž se střídavě přenáší jen každý druhý obrazový řádek.

Parabola viz. „ Satelitní parabolická anténa‶

Parabolická anténa viz. „ Satelitní parabolická anténa‶

Pay- per-Packade Individuální dodávání programů z programového balíku ( bouquetu ) poskytovatele ( PPP ) .

Pay-per-View Programy, za něž předplatitel neplatí pevné poplatky, nýbrž za které se poplatky účtují na základě spotřebovaného času vysílání a počtu viděných pořadů ( filmy na vyžádání ).

Pay-Tv nebo Abo-Tv Zpoplatněné programy a služby bez přerušování reklamou ( např. programové pakety Premiere pro Německo a Rakousko ), které se objednávají v předplatném a jsou dekódovány kartou Smart.

Podcasting ( audio RSS ) Označuje produkci a nabídku mediálních souborů pomocí tzv. RSS feedu prostřednictvím Internetu. Pojem je složen ze dvou slov – iPOD a Broadcasting. Jeden Podcast je tak řada mediálních příspěvků ( epizod ), které jsou k dispozici většinou ve zvukové ( audio ) nebo obrazové ( video ) podobě.

Polarizace Směr elektrického pole signálu. Satelitní systém ASTRA vysílá signály, které mají stejnou frekvenci, ale různou polarizaci ( horizontální nebo vertikální ), takže je maximálně využito disponibilní spektrum.

Pozemní kontrolní stanice Parabolické antény, přijímače, vysílače, které se na zemi používají pro vysílání a příjem satelitních komunikačních signálů.

Proxy server Server vložený mezi aplikaci zákazníka, jako je např. databázová vyhledávací aplikace, a server ve vlastním smyslu. Zachycuje všechny dotazy směřované na server, aby ověřil, zda je může zodpovědět sám. Pokud ne, pošle dotaz dále na aplikační server. Proxy server plní hlavně dvě úlohy:
Zvýšení výkonu: Proxy servery mohou pro skupinu uživatelů drasticky zvýšit výkonnost tím, že na určitou dobu uloží výsledky všech přijatých dotazů. Velké proxy servery podporují stovky tisíc uživatelů. Nejdůležitější online služby, jako např. Compuserve a America Online, používají velké množství proxy serverů.
2. Filtrování dotazů : Proxy servery se mohou používat i na filtrování dotazů. Tak může např. firma používat proxy servery, aby svým zaměstnancům znemožnila přístup na určité webové stránky.

Přijímač Satelitním přijímačem se rozumí takový přijímač, který zpracovává a převádí satelitní mezifrekvenční signály z LNB, aby je dal následně k dispozici televiznímu přijímači ve formě obrazových / zvukových signálů nebo vysokofrekvenčních signálů.

Pull Vyžádání dat z jiného programu nebo počítače. Opakem pojmu pull je push – v tomto případě se data posílají, aniž by byla vyžádána. Pojmy push a pull se často používají k popisu dat posílaných přes internet. World Wide Web používá především pull technologie, tzn. Stránka se přenáší teprve tehdy, když je vyžádána. Informační služby ovšem na posílání zpráv pomocí push technologií také stále častěji využívají Internet.

Push Ve vztahu k aplikacím klient / server: Posílání dat zákazníkovi, aniž si je vyžádal. World Wide Web pracuje s pull technologiemi, tzn. než je webová stránka zaslána, musí si ji klient vyžádat. Vysílací média naproti tomu používají push technologie, neboš posílají informace nezávisle na tom, zda se vůbec někdo přepnul na příjem. Firmy stále častěji používají Internet na posílání zpráv pomocí push technologií. Jedním z nejúspěšnějších příkladů tohoto systému je firma PointCast, která přenáší individuálně zpracované zprávy na obrazovky uživatelů. Snad nejstarší a nejrozšířenější push technologií je e-mail. Je to push technologie proto, že člověk obdrží zprávu, aš si ji vyžádá nebo ne – odesílající odešle zprávu příjemci.

Rádiová frekvence Frekvence ( kmitočet ) nacházející se nad slyšitelnou frekvencí, avšak pod infračervenou frekvencí, tzn. obvykle nad 20 kHz.

Receiver, přijímač Satelitní přijímač. Přijímač, který převádí vysokofrekvenční signály přicházející z parabolické antény na obrazové ( video ) a zvukové ( audio ) signály.

Redundance Komprimace je založena na tom, že každý televizní obraz obsahuje redundantní ( nadbytečné ) informace; v digitalizovaném signálu se proto může množina dat zredukovat. Rozlišujeme mezi prostorovou redundancí ( vzájemný vztah mezi sousedními obrazovými prvky v rámci rastrového obrazu se využívá k redukci dat – intraframe compression ), časovou redundancí ( zpracovávají se a kódují jen rozdíly mezi následujícími rastrovými obrazy – interframe compression ) a statistickou redundancí ( nepřenáší se pravidelně se opakující, a tudíž předvídatelná informace).

Return Path ( sestupná rasa ) Přenosová trasa od koncového uživatele k poskytování služeb.

Satelitní parabolická anténa V hovorové řeči se též nazývá „parabola‶. Součást systému satelitního přijmu; do jejího ohniska se odrážejí a soustředí signály vysílané ze satelitu.

Skupina SES Vlastník a provozovatel celosvětového satelitního systému, k němuž patří mimo jiných satelitní systém ASTRA.

Set-Top-Box viz. „Receiver, přijímač‶.

SimulCrypt Digitální přijímač má pouze jeden systém přístupových oprávnění ( conditional access ). Poskytovatelem vysílané signály ovšem obsahují informace, které mohou být využívány různými kontrolními systémy. Tak různé digitální přijímače zpracovávají vždy ty informace, které mohou využít, aby signál dekódovaly. To předpokládá dohodu mezi příslušnými poskytovateli.
Předpoklady systému přístupových oprávnění jsou Viaccess a Mediaguard.

SIT Satelite Interactive Terminál. Uživatelský terminál pro příjem a přenos informací přes satelit. Obvykle se používá v kombinaci se systémy, které přijímají přes Ku pásmo a vysílají přes Ku nebo Ka pásmo. Je tvořen mezifrekvenční částí a částí s přenosovou frekvencí. ETSI standardizuje radiofrekvenční vlastnosti SIT. Akronym se používá pro odlišení SIT od VSAT ( Very Small Satelite Antenna ).

SMATV Satelite delivered Master Antenna Television Systém. Systém určený pro přenos satelitních signálů pro kolektivní zařízení satelitního přijmu.

Smart Card Polarizovaná čipová karta velikosti kreditní karty pro zúčtování předplacené televize a jiných digitálních služeb.

SOHO Small Office / Home Office. Takzvané SOHO produkty jsou určeny pro pracující doma nebo v malých kancelářích.

Streaming Technika přenosu dat: Data se zpracovávají jako spojitý, nepřerušovaný proud – stream. V průběhu rozšiřování Internetu se stávají streamovací technologie stále důležitější, neboš většina uživatelů nemá ještě dostatečně rychlý přístup, aby mohli rychle stahovat velké multimediální soubory. Díky streamingu mohou být data zobrazována na obrazovce uživatele dřív, než je přenesen celý soubor.

Subnosná frekvence zvuku U průvodního zvuku televizního signálu ( stereo 7,02 MHz / 7,20 MHz ) jakož i u analogových rozhlasových pořadů se používá metoda Wegener Panda-1, při niž se přenášejí doplňkové subnosné monofonní zvuky v odstupu 180 kHz a šířce pásma 130 kHz v rozsahu subnosného zvuku. U ADR se využívá stejný princip, tzn. Digitální redukcí dat je umožněno přes jeden transpondér používat max. 12 subnosných zvuků pro digitální přenosy.

Subnosná zvuku Zvukové kanály, označované také jako subnosná frekvence zvuku, poskytují na frekvencích 7,02 MHz a 7,20 MHz analogový televizní zvuk. Prostřednictvím dalších subnosných zvuku, např. 7,38 MHz, 7,56 MHz, 7,74 MHz, 7,92 MHz, 8,10 MHz a 8,28 Mhz se přenášejí analogové rozhlasové pořady.

Systém řízení přístupu Systém, který zajiššuje, aby byly přenosové služby přístupné jen oprávněným osobám. Systém se obvykle skládá se tří hlavních prvků: kódování signálů, kódování elektronických „klíčů‶, které potřebuje příjemce, a systému správy předplatitelů, který zajiššuje, aby oprávnění příjemci mohli zakódované programy skutečně vidět.

Širokopásmový přenos ( Broadband Transmission ) Všechny formy dálkové komunikace, pro něž je nutný velký frekvenční rozsah.

Šířka pásma Frekvenční rozsah, měřený v jednotce Hertz ( Hz ), který může být obsazen modulovaným nosným signálem při přenosu v rámci určitého informačního systému. Šířka pásma je měřítkem kapacity nosného transpondéru. Ħím větší je šířka pásma, tím více informací lze přenášet.

TCP Zkratka pro Transmission Control Protocol ( přenosový protokol ). TCP je jedním z nejdůležitějších protokolů v TCP/IP sítích. Zatímco síšový protokol ( IP ) pracuje jen s datovými pakety, umožňuje přenosový protokol ( TCP ) dvěma hostitelským zařízením navázat spojení a vyměňovat toky dat. Přenosový protokol zaručuje doručení dat a zajiššuje, aby byly datové pakety seřazeny ve stejném pořadí, v jakém byly odeslány.

TCP / IP Akronym pro Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Soustava komunikačních protokolů, pomocí nichž se navzájem propojují hostitelská zařízení. TCP /IP používá různé protokoly; dva nejdůležitější jsou TCP ( přenosový protokol ) a IP ( síšový protokol ). TCP / IP je součástí operačního systému UNIX a používá ho Internet. Je to dnes standard pro přenos dat přes sítě. TCP / IP je podporován dokonce i síšovými operačními systémy, které disponují vlastními protokoly.

Terestrické šíření Přenos prostřednictvím vysílačů umístěných na zemi na rozdíl od satelitního a kabelového přenosu.
Analogové televizní programy byly nejdříve vysílány přes pozemní spojení.

Tok bitů Posloupnost bitů.

Transpondér Technická jednotka na satelitu, která přijímá program vysílaný z pozemní stanice, zesiluje ho, mění jeho polarizaci a na jiné frekvenci ho zase posílá zpět na Zem.

Transport Stream Proud bitů vytvořený před přenosem kombinací obrazových, zvukových i datových toků. Skládá se z datových paketů pevné délky 188 bytů.

Travelling-Wave-Tube Amplifier ( TWA – zesilovací elektronka s postupným polem, permaktron ) Vysokofrekvenční zesilovač je nejdůležitější částí satelitu. Zesiluje signál předtím, než je zaslán zpět na Zem. K jednomu transpondéru je vždy připojen jeden vysílač určující disponibilní přenosový výkon rádiového signálu.

Triple Play Je v telekomunikacích asi od roku 2005 marketingový pojem pro spojenou nabídku tří služeb – televize, ( IP ) telefonie a Internetu. Obecně se tak označují také elektronická zařízení, které mohou zpracovávat současně zvuk ( audio ), obraz ( video ) a data.

TWT Elektronika s postupným polem, permaktron : hlavní součást transpondéru.

UMTS Universal Mobile Telecommunications Systém je mezinárodní standard pro celulární sítě mobilní telefonie , který při přenosové rychlosti dat až 2 Mb/s umožňuje, vedle klasických služeb mobilní telefonie, také mobilní multimediální aplikace a rychlí přístup na Internet.

Universál LBN Pro příjem celého frekvenčního pásma od 10,70 GHz do 12,75 GHz ( analogové a digitální programy / služby ) je nutné nasazení univerzálního single LNB konvertoru. U tohoto LNB se aktivuje příjem dolního nebo horního pásma ASTRA řídícím signálem 22 kHz z digitálního satelitního přijímače.

Universal Twin LNB LNB konvertor se dvěma výstupy, umožňující připojení dvou satelitních přijímačů ( analogový + digitální ), který lze navzájem nezávisle aktivovat.

Universal Quatro LNB Quatro LNB konvertor představuje optimální řešení pro současný čtyřnásobný příjem dolního i horního pásma ASTRA v zařízeních s více účastníky. Na čtyřech výstupech LNB jsou trvale k dispozici příslušné polarizační roviny H a V dolního a horního pásma ASTRA. Volba dolního, příp. horního pásma se provádí multipřepínačovým systémem.

Uplink Přenos televizních nebo jiných signálů se Země na satelit

VDSL Very High Speed Digital Subscriber Line je v současné době nejrychlejší DSL technologie. Dovoluje přenos dat rychlostí až 52 Mb/s přes telefonní vedení, s délkou vedení se ale snižuje využitelná šířka přenosového pásma. Již při vzdálenosti 900 metrů od ústředny klesá rychlost přenosu dat na 26 Mb/s a asi při dvou kilometrech se nacházíme na dnešní úrovni ADSL.

Vícenásobné obsazení pozice Na dané orbitální pozici je umístěno více satelitů.

Videokomprese Redukce analogových televizních signálů a jejich konverze na digitální. Tento postup se používá na ASTRA 1 E, 1 F, 1 G, takže přes jediný transpondér lze přenášet asi deset programů ( 33 MHz ).

VoD Video on Demand je služba, která účastníkům umožňuje v libovolném okamžiku vyžádat si a přehrát film z výběru filmů.

VoIP Pojem Voice over IP se rozumí telefonování přes počítačovou síš. Přitom se analogové zvukové signály telefonu převádějí na digitální datové pakety a posílají se přes síš. Přenos se může provádět buĬ přes Internet, nebo přes domácí příp. firemní síš.

Webcasting Využívá Internetu, zvláště World Wide Web, k posílání zpráv. Na rozdíl od typického surfování, při němž se webové stránky přenášejí pull metodami, pracuje Web Casting pomocí metod push.

Web TV Zastřešující pojem pro kategorii produktů a technologií, které umožňují surfovat po webu na televizní obrazovce. Většina produktů webové televize je dnes tvořena malou krabičkou, která se připojuje k telefonnímu vedení a televizoru. Ta přes telefonickou službu navazuje spojení s Internetem a převádí vyžádané webové stránky do formátu, který televizní přístroj dokáže reprodukovat. Tyto produkty jsou vybaveny dálkovým ovládáním pro surfování po webu.

Zpětný kanál Aby bylo možné využívat digitální služby jako např. Pay per view , Home Shopping, Home Nankiny, rezervace lístků atd. musí se propojit digitální přijímač s telefonní zásuvkou ( TAE zásuvka ). Informace se pak dostanou z digitálního přijímače přes telefonní síš k poskytovateli služeb. Toto spojení se označuje jako zpětný kanál.

 
Tisk